0 2106 8259

การปฏิบัติงานบนที่สูง สำหรับผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติงาน (Authorized Person)ในอุตสาหกรรมทั่วไป (WAH-AP)
Working at Height for Authorized Person (WAH-AP)

T20170002

2,541.00

2,675.00 -5%

โปรโมชั่น: ส่วนลด 5% ถึง 31 ธันวาคม 2563

กรุณาเลือกวันที่เข้าร่วมหลักสูตร

วัน เวลา จำนวนที่ว่าง จำนวนที่ซื้อ
19 เมษายน 2564
STF210419
08.30 - 16.30 น. 20
21 เมษายน 2564
STF210421
08.30 - 16.30 น. 17
23 เมษายน 2564
STF210423
08.30 - 16.30 น. 18

Stock No: -

- จำนวนที่นั่งว่าง -

การปฏิบัติงานบนที่สูง สำหรับผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติงาน (Authorized Person)ในอุตสาหกรรมทั่วไป (WAH-AP)
Working at Height for Authorized Person (WAH-AP)

2,541.00.-
2,675.00 -5%

รายละเอียดสินค้า

การปฏิบัติงานบนที่สูง สำหรับผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติงาน (Authorized Person)ในอุตสาหกรรมทั่วไป (WAH-AP)

รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร:    การปฏิบัติงานบนที่สูง สำหรับผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติงาน (Authorized Person)ในอุตสาหกรรมทั่วไป (WAH-AP)
ระยะเวลาการฝึกอบรม:    1 วัน (รวมทั้ง การฝึกอบรม ภาคทฤษฎี & ภาคปฏิบัติ)
เวลาการฝึกอบรม 08:30 – 16:30
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม:   ขั้นต่ำ 6 ท่าน / ไม่เกิน 20 ท่าน
ราคาการฝึกอบรม:    2,675.00 บาท / ท่าน
ใบประกาศนียบัตร ออกโดย 3M-Capital Safety Training Thailand
ระยะเวลาการรับรอง: ใบประกาศนียบัตรมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ทำการรับรอง
สถานที่ฝึกอบรม: ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัย 3เอ็ม ประเทศไทย หรือ ฝึกอบรมภายในสถานที่ของลูกค้า

 

คำอธิบาย:

หลักสูตรการฝึกอบรม การปฏิบัติงานบนที่สูง สำหรับ ผู้ปฏิบัติงานบนที่สูง / ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติงานบนที่สูง (Authorized Person) ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดขั้นพื้นฐาน ของ มาตรฐาน ANSI Z359.2 และ ข้อกำหนด ของ OSHA 1926.503

เป้าหมายของหลักสูตรการฝึกอบรมนี้คือ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ในเชิงทฤษฎีและมีทักษะจากการฝึกภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนที่สูงและมีความเชียวชาญสามารถปฏิบัติงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัย

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ ทราบถึงอันตรายของการปฏิบัติงานบนที่สูงและเข้าใจในความสำคัญของอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูงที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย:

ทุกคนในระดับปฏิบัติงานหรือระดับสูงกว่า ที่มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนที่สูง

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม:

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อห้ามที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเครื่องดื่มมึนเมา

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องแต่งกายสุภาพ ไม่สวมใส่กางเกงขาสั้นและรองเท้าแตะ เมื่อเข้ารับการฝึกอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องจัดเตรียมและสวมใส่รองเท้าเซฟตี้เมื่อเข้ารับการฝึกอบรม

 

 

เอกสารประกอบก่อนเข้ารับการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม:

 • ใบรับรองตรวจสุขภาพจากแพทย์
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร:

เมื่อจบหลักสูตรการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถเข้าใจและอธิบายถึงรายละเอียดในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   ตามหัวข้อดังต่อไปนี้:

 • สามารถแยกแยะถึงความต้องการของ บทบัญญัติ (กฎหมายและมาตรฐาน), หน้าที่ และ ความรับผิดชอบ สำหรับ  การปฏิบัติงานบนที่สูงและการป้องกันการตกจากที่สูง
 • สามารถบ่งชี้และแยกแยะอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนที่สูงได้
 • สามารถประเมินควบคุม อันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานบนที่สูงได้
 • สามารถประยุกต์ความรู้เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งของตกจากที่สูงได้
 • สามารถเลือกใช้, ประยุกต์ และ บำรุงรักษา ระบบ ทางเข้าออก/ขึ้นลง (Access Systems), ระบบการขัดขวางป้องกันการตก (Fall Prevention Systems), ระบบการยับยั้งการตก (Fall Arrest Systems; จุดยึด, ส่วนพยุงร่างกาย, อุปกรณ์เชื่อมต่ออุปกรณ์สำหรับ ระบบการโรยตัว/อบพยพ หลบหนี, อุปกรณ์สำหรับ ระบบการช่วยเหลือฉุกเฉิน และ วิธีการช่วยเหลือฉุกเฉิน) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนที่สูงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 • สามารถทำการตรวจสอบ (Pre-Use Inspection) ระบบยับยั้งการตกส่วนบุคคล (PFAS) ก่อนใช้งานได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถสวมใส่และใช้งาน ระบบยับยั้งการตกส่วนบุคคล (PFAS) ได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถเข้าใจถึงการใช้ ระบบยับยั้งการตกส่วนบุคคล (PFAS) แบบพื้นฐาน (Basic) ในการเคลื่อนที่ ในแนวราบ/นอน (Horizontal) และ ในแนวดิ่ง/ตั้ง (Vertical) ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เมื่อปฏิบัติงานบนที่สูง
 • สามารถเข้าใจถึงการใช้ ระบบยับยั้งการตกส่วนบุคคล (PFAS) แบบพิเศษ (Advanced) ในการเคลื่อนที่ ในแนวราบ/นอน (Horizontal) ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เมื่อมีการใช้อุปกรณ์นี้ในการปฏิบัติงานบนที่สูง
 • สามารถเข้าใจถึงการใช้ ระบบยับยั้งการตกส่วนบุคคล (PFAS) แบบพิเศษ (Advanced) ในการเคลื่อนที่ ในแนวดิ่ง/ตั้ง (Vertical) ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เมื่อมีการใช้อุปกรณ์นี้ในการปฏิบัติงานบนที่สูง
 • สามารถเข้าใจถึงข้อควรปฏิบัติ เมื่อตนเองเกิดการตกจากที่สูงได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถเข้าใจถึงข้อควรปฏิบัติ เมื่อพบเห็นผู้ได้รับอุบัติเหตุจากการตกจากที่สูงได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถเข้าใจถึงพื้นฐานการปฐมพยาบาลและขั้นตอนการช่วยเหลือผู้ได้รับอุบัติเหตุจากการตกจากที่สูงได้อย่างถูกต้อง

 

หมายเหตุ: เมื่อเข้ารับการฝึกอบรมที่ ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัย 3เอ็ม ประเทศไทย ในหลักสูตรนี้จะรวมถึงรายการดังต่อไปนี้:

 • จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ในขณะที่ผู้เข้าการฝึกอบรมทำการฝึกอบรมในภาคปฏิบัติ ได้แก่ หมวกเซฟตี้, แว่นเซฟตี้, ชุด และ ถุงมือ
 • จัดเตรียมอาหารกลางวันและอาหารเบรค สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 

 

การชำระค่าฝึกอบรม (ไม่สามารถวางบิล เพื่อชำระค่าฝึกอบรม)

                                                                  *** ภาษีหัก ณ ที่จ่าย มีผลกับองค์กร/หน่วยงานเท่านั้น

ค่าฝึกอบรม/ท่าน ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รวมทั้งสิ้น***
2,500.- 175.00 2,675.- 75 2,600.-
***ขอสงวนสิทธิ์ส่งมอบใบเสร็จรับเงิน จนกว่าจะได้รับหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย

*** ราคานี้รวมเอกสาร อาหารกลางวัน และของว่างตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม

ไม่รวม VAT 7% ค่าที่พัก และค่าเดินทางไปสถานที่ฝึกอบรม

โอนเงินเข้าบัญชี บริษัท เอคอมเมิร์ซ จำกัด กรุณาโอนเงินล่วงหน้าก่อนการเข้าอบรม 7 วัน ส่งหลักฐานการโอนเงิน ถึง Call Center
ทาง email: training@3mdelivery.com 
ธนาคารกสิกรไทย  จำกัด สาขา เอ็มควอเทียร์  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 059-8-16377-4  

 

สำหรับท่านที่ต้องการแจ้งลงทะเบียนและชำระเงินเพื่อเข้ารับการอบรม  
กรุณาหมายเลข         โทร. 02 106 8259  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 10:00 - 19:00 น.
e-mail: training@3mdelivery.com 


หมายเหตุ

 1. หากมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ กรุณาแจ้ง ชื่อ - นามสกุุล เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันฝึกอบรม ทั้งนี้ เพื่อความถูกต้องในการออกวุฒิบัตร
 2. ขอสงวนสิทธฺิ์ไม่คืนค่าฝึกอบรม กรณีไม่สามารถเข้าร่วมอบรม และกรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันฝึกอบรม จันทร์ - ศุกร์   เพื่อขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมตามความเหมาะสม 


 

คะแนนรีวิว การปฏิบัติงานบนที่สูง สำหรับผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติงาน (Authorized Person)ในอุตสาหกรรมทั่วไป (WAH-AP)

0จาก 5

จาก 0 รีวิว

5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0

รีวิวสินค้า

หากคุณมีข้อสงสัย ติดต่อผู้เชี่ยวชาญได้ที่นี่

จัดส่งทั่วประเทศ ส่งฟรี
เมื่อช้อปครบ 199 บาท

เก็บเงินปลายทาง
มั่นใจ ได้ของชัวร์

© 2021 3M. All Rights Reserved.