ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็ปไซต์ 3MDelivery.com
บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด

บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด (“3เอ็ม”) เป็นเจ้าของเว็บไซต์ www.3mdelivery.com ขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชม และใช้บริการต่างๆ ผ่านเว็บไซด์ของ 3เอ็ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการท่าน 3เอ็มได้คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดจำหน่ายและการขนส่งผลิตภัณฑ์ของ 3เอ็ม ตลอดจนการรับคืน และเปลี่ยนสินค้าของท่าน ให้แก่ บริษัท เอคอมเมิรซ์ จำกัด (“ผู้จัดการสินค้า”) เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบทุกการรับส่งผลิตภัณฑ์ในทุกๆคำสั่งซื้อของท่าน ผ่านเว็บไซต์ www.3mdelivery.com จนถึงมือของท่านลูกค้า หากท่านลูกค้ามีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับการขนส่ง การรับคืนสินค้า และ การเปลี่ยนสินค้า โปรดติดต่อผู้จัดการสินค้าได้ที่เบอร์ 02-106-8208

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็ปไซต์  www.3mdelivery.com มีรายละเอียดต่อไปนี้

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ 3เอ็ม อธิบายถึงวิธีการที่เราปฏิบัติกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่านเมื่อใช้บริการของเรา ซึ่งเมื่อท่านได้ใช้บริการของเรา ถือว่าท่านยินยอมให้เราใช้ข้อมูลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดไว้ใน  www.3mdelivery.com นั้น

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ของ 3เอ็ม และบุคคลอื่นๆ

ท่านจะต้องไม่กระทำการใดๆ อันขัดต่อกฎหมาย ต่อศีลธรรมอันดีงาม และก่อให้เกิดความเสียหาย เสียชื่อเสียง ต่อ 3เอ็ม และบุคคลอื่น และอันก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเนื้อหา ข้อความ รูปภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง (ถ้ามี) ในกรณีที่มีการนำเนื้อหา ข้อความ รูปภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง อันละเมิดต่อกฎหมาย หรือผิดต่อศิลธรรมอันดีงาน หรือหากพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นเท็จ ทางเราขอสงวนสิทธิในการลบ หรือระงับเนื้อหา ข้อความ รูปภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวดังกล่าว โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และทางเราจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งสิ้น

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

สำหรับเนื้อหา ข้อความ รูปภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง รวมถึงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาวส์ หรือสิ่งอื่นใดที่ประกอบอยู่ภายในเว็บไซต์ และที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นสิทธิของ 3เอ็ม แต่เพียงผู้เดียว ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย หากมีบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ดัดแปลง นำไปใช้ หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือจำหน่าย หรือมีไว้ให้เช่า หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะของการแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า หรือ ประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบ ที่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก 3เอ็ม ทาง 3เอ็ม จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าว และ 3เอ็ม ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับข้อตกลงการใช้บริการนี้ได้โดยมิต้องแจ้งต่อผู้ใช้บริการล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพในการให้บริการ 3เอ็มจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายเกี่ยวกับการใช้บริการนี้ทุกครั้งที่ แวะชม หรือใช้บริการจากเว็บไซต์

การเปลี่ยนแปลงเว็ปไซต์ การปรับเปลี่ยน หรือการยุติการให้บริการ

ท่านยอมรับว่า 3เอ็มสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา หรือคุณสมบัติทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับเว็ปไซต์ได้ตลอดเวลาตามที่บริษัทฯเห็นสมควร ท่านตกลงยอมรับอีกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจเป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าใช้งานเว็ปไซต์ได้

นอกจากนี้เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงบริการของเราอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งเพิ่มหรือนำระบบการทำงานหรือคุณลักษณะบางอย่างออก และเราอาจระงับหรือหยุดให้บริการใดบริการหนึ่งโดยสิ้นเชิง

ท่านสามารถหยุดใช้บริการของเราได้ทุกเมื่อ แม้ว่าเราจะมิได้ต้องการให้ท่านทำเช่นนั้นก็ตาม ในขณะเดียวกัน 3เอ็ม อาจหยุดให้บริการแก่คุท่านหรือเพิ่มหรือสร้างรูปแบบใหม่ๆ ในบริการของเราได้ทุกเมื่อ

การไม่รับรอง

เราให้บริการโดยใช้ทักษะความเชี่ยวชาญและความเอาใจใส่ในระดับที่เหมาะสมในเชิงพาณิชย์ และเราหวังว่าคุณจะพอใจในการใช้บริการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เราไม่รับประกันการบริการของเราในบางประการ เว็ปไซต์และเนื้อหาได้จัดทำขึ้น ตามรูปแบบ “ตามที่ปรากฏ” ปราศจากการรับรองในทุกรูปแบบใดก็ตาม ไม่ว่าอย่างชัดแจ้ง หรือ โดยปริยาย ตามขอบเขตที่กว้างที่สุดเท่าที่กฎหมายจะสามารถอนุญาตให้ได้รวมการไม่รับรองในความเป็นเจ้าของ ความสามารถในการซื้อขายในตลาดได้ คุณภาพความพึงพอใจ ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เพื่อการนั้นๆ และไม่ได้รับรองว่าปราศจากการละเมิดสิทธิความเป็นเจ้าของของคนอื่นๆ หรือบุคคลที่สามแต่อย่างใด บริษัทฯขอปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือความรับผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของเว็ปไซต์ และไม่ขอรับรองว่าเว็ปไซต์จะทำงานได้อย่างไม่ขัดข้อง ปราศจากความผิดพลาดหรือ ข้อขัดข้องที่ต้องได้รับการแก้ไขใดๆ ขอท่านได้โปรดเข้าใจว่าในบางเขตอำนาจนั้นไม่อนุญาตให้การยกเว้นความรับผิดโดยปริยายเบื้องต้นนั้น บังคับใช้ได้ ดังนั้นบางส่วนหรือทั้งหมดของข้อยกเว้นเบื้องต้นนั้นอาจจะไม่สามารถใช้บังคับกับท่านก็เป็นได้

เราไม่รับรองว่าเว็ปไซต์จะสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของท่านได้ เว็ปไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์จะปฏิบัติการโดยปราศจากข้อผิดพลาด หรือ ไวรัสคอมพิวเตอร์ วอร์ม หรือ ม้าทรอจัน (Trojan Horse) เราไม่จะรับผิดชอบชดใช้ต่อความเสียหายใดๆที่ท่านได้ประสบซึ่งเป็นผลมาจากตัวทำลายเหล่านั้น รวมถึงเราจะไม่รับผิดชอบสำหรับเนื้อหาที่จัดทำโดยบุคคลภายนอก และไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือ หรือ ความมีอยู่อย่างต่อเนื่องของสายโทรศัพท์ หรือ อุปกรณ์ที่ท่านใช้งานเพื่อเข้าสู่เว็ปไซต์

ข้อกำหนดการใช้เหล่านี้จะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิตามประมวลกฎหมาย หรือสิทธิที่มีอยู่ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

ข้อจำกัดความรับผิดของเรา

3เอ็ม ซัพพลายเออร์และตัวแทนจำหน่ายของ 3เอ็ม จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญเสียผลกำไร รายได้ หรือข้อมูล ยอดขาดทุนทางการเงิน หรือความเสียหายทางอ้อม ในกรณีพิเศษ ที่เป็นผลของเหตุการณ์อื่น ที่เป็นข้อยกเว้น หรือเป็นบทลงโทษตามที่กฎหมายอนุญาต ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ความรับผิดทั้งหมดของ 3เอ็ม และซัพพลายเออร์และตัวแทนจำหน่ายของ 3เอ็ม สำหรับการเรียกร้องใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดนี้ รวมถึงการรับประกันโดยนัยใดๆ จะต้องไม่เกินยอดเงินที่ท่านจ่ายแก่เราเพื่อใช้บริการ (หรือเพื่อจัดหาบริการให้แก่ท่านอีกครั้ง หากเราได้เลือกดำเนินการเช่นนั้น)

ในทุกกรณี 3เอ็ม และซัพพลายเออร์และตัวแทนจำหน่ายของ 3เอ็ม จะไม่รับผิดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้โดยเหตุผลอันควร

การให้อนุญาตและสิทธิการดาวน์โหลด 

ท่านมิได้รับสิทธิ หรือ ได้รับอนุญาตในการใช้งานเว็ปไซต์ และ/หรือ เนื้อหานอกเหนือไปจากสิทธิการใช้งานเว็ปไซต์ที่ได้จำกัดไว้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการใช้และเงื่อนไขการดาวน์โหลดตามข้อนี้ นอกจากนี้ท่านยังมิอาจลอกเลียน ทำซ้ำ เรียบเรียงใหม่ แปลกลับ ถอดประกอบ วิศวกรรมย้อนรอย จัดจำหน่าย เผยแพร่ จัดแสดง นำเสนอ เปลี่ยนแปลง โหลดขึ้นเพื่อนำไปเป็นผลงานใหม่ ถ่ายทอด หรือไม่ว่าวิธีการใดๆอันเป็นการใช้ประโยชน์จากส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็ปไซต์

ลิงค์ 

ทั้งนี้ อาจปรากฏลิงค์ที่จะนำท่านออกไปจากเว็ปไซต์นี้ หรือ นำท่านเข้ามาสู่เว็ปไซต์นี้จากเว็ปไซต์ของบุคคลที่สาม ลิงค์ของบุคคลที่สามนั้นมิได้อยู่ในความควบคุมของเรา และเราไม่มีความรับผิดชอบในเนื้อหาที่ปรากฏของลิงค์ดังกล่าว หรือลิงค์อื่นใดที่บรรจุไว้ในเวปลิงค์เหล่านั้นทั้งสิ้น

ลิงค์ของบุคคลที่สามที่ปรากฏอยู่บนเว็ปไซต์นี้ เรามิได้เป็นผู้สลักหลังหรือเป็นผู้รับผิดชอบในเว็ปไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการของลิงค์ปรากฏเหล่านั้น ขอบเขตที่เว็ปไซต์นี้บรรจุลิงค์เพื่อไปสู่เว็ปไซต์อื่น หรือการเข้าสู่เว็ปไซต์นี้จากลิงค์ที่ปรากฏบนเว็ปไซต์อื่นนั้น เป็นเนื้อหาและสิ่งที่ปรากฎที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ ข้อกังวลเกี่ยวกับการให้บริการ หรือแหล่งข้อมูลของลิงค์นั้นๆ เป็นภาระหน้าที่ของผู้ให้บริการ หรือ แหล่งข้อมูลภายนอกทั้งสิ้น

เบ็ดเตล็ด

เราอาจปรับเปลี่ยนข้อกำหนดนี้หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ที่มีผลบังคับใช้กับบริการ เช่น เพื่อให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือการเปลี่ยนแปลงในบริการของเรา ท่านจึงควรทบทวนข้อกำหนดนี้เป็นประจำ โดยเราจะโพสต์ประกาศแจ้งการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเหล่านี้ไว้ในหน้าเว็บนี้ และเราจะโพสต์ประกาศแจ้งข้อกำหนดเพิ่มเติมที่มีการแก้ไขไว้ในบริการที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงต่างๆ จะไม่มีผลย้อนหลัง และจะมีผลบังคับใช้หลังจากมีการโพสต์ประกาศแจ้งเป็นเวลาสิบสี่วันเป็นอย่างน้อย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับระบบการทำงานใหม่ของบริการ หรือการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลด้านกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ทันที หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดที่แก้ไขของบริการหนึ่งๆ ท่านควรหยุดการใช้บริการนั้น

หากปรากฏว่ามีข้อกำหนดใดที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อข้อกำหนดส่วนที่เหลือ และในกรณีที่มีข้อขัดแย้งกันระหว่างข้อกำหนดนี้กับข้อกำหนดเพิ่มเติม ให้ถือว่าข้อกำหนดเพิ่มเติมมีผลบังคับใช้

ข้อกำหนดนี้จะกำกับดูแลความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเรา โดยจะไม่ให้สิทธิใดๆ แก่ผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สาม

หากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ และเราไม่ได้ดำเนินการใดโดยทันที จะไม่ถือว่าเราสละสิทธิใดๆ ที่มี (เช่น การดำเนินการในภายหลัง) สำหรับการติดต่อเราให้ไปที่หน้าติดต่อเรา

จัดส่งทั่วประเทศ ส่งฟรี
เมื่อช้อปครบ 250 บาท

เก็บเงินปลายทาง
มั่นใจ ได้ของชัวร์

© 2024 3M. All Rights Reserved.