0 2106 8259

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับ ลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่
TLGS

TLGS2020

1,284.00

กรุณาเลือกวันที่เข้าร่วมหลักสูตร

วัน เวลา จำนวนที่ว่าง จำนวนที่ซื้อ
มกราคม 2564
TGGS202001
(1วัน) 08.30-16.30 น. 25
กุมภาพันธ์ 2564
TGGS202002
(1วัน) 08.30-16.30 น. 25
มีนาคม 2564
TGGS202003
(1วัน) 08.30-16.30 น. 25

Stock No: -

- จำนวนที่นั่งว่าง -

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับ ลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่
TLGS

1,284.00.-

รายละเอียดสินค้า

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับ ลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร:                                        ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับ ลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ (TL-GS)

ระยะเวลาการฝึกอบรม:                         1 วัน (การฝึกอบรม ภาคทฤษฎี: บรรยาย / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึก)

เวลาการฝึกอบรม:                                08:00 – 16:30

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม:                  ขั้นต่ำ 25 ท่าน / ไม่เกิน 60 ท่าน

อัตราส่วนวิทยากรต่อผู้เข้าอบรม:             (ภาคทฤษฎี 1 ต่อ 60)

ใบประกาศนียบัตร:                               ออกโดย 3M Safety Training Center Thailand

สถานที่ฝึกอบรม:                                  ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัย 3เอ็ม ประเทศไทย หรือ ภายในสถานประกอบกิจการ

                                                               

คำอธิบาย:

เพื่อช่วยให้นายจ้างปฎิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ผลที่ได้รับจากการอบรม:

เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กรณีรับลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตราย และส่งเสริมให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และลดอัตราการประสบอันตรายจากการทำงานของสถานประกอบกิจการ

วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย กรณีรับลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลง

เครื่องจักรหรืออุปกรณ์

  1. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และลดอัตราการประสบอันตรายจากการทำงานของสถานประกอบกิจการ
  2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการทำงานอย่างปลอดภัย

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย:

พนักงานผู้รับเหมา, ผู้รับเหมาช่วง, ลูกจ้างทั่วไป และลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ ที่ยังไม่ผ่านการอบรม

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม:

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อห้ามที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเครื่องดื่มมึนเมา

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องแต่งกายสุภาพ ไม่สวมใส่กางเกงขาสั้นและรองเท้าแตะ เมื่อเข้ารับการฝึกอบรม

เอกสารประกอบก่อนเข้ารับการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม:

  • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง

 

หัวข้อการอบรม:

  1. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (1 ชม. 30 นาที)
  2. กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (1 ชม. 30 นาที)
  3. ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (3 ชม.)

กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร

Course code: (TL-GS)

จัดโดย : 3M Safety Training Center Thailand

วิทยากร :  ผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด

 

กำหนดการ

เวลา

กำหนดการ

08.00 – 08.20 น.

ลงทะเบียน

08.20 – 08.30 น.

การทดสอบก่อนเรียน (Pre Test)

08.30 – 08.45 น.

กล่าวต้อนรับ - ชี้แจงการฝึกอบรมและแนะนำกฎระเบียบด้านความปลอดภัย

08.45 – 10.15 น.

ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

10.15 – 10.30 น.

Take a break

10.30 – 12.00 น.

กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

12.00 – 13.00 น.

Lunch

13.00 – 14:30 น.

ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

14.30 – 14.45 น.

Take a break

14.45 – 16.15 น.

“ต่อ” ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

16.15 – 16.30 น.

การทดสอบหลังเรียน (Post Test)  และ ประเมินผลการฝึกอบรม (Course Evaluation)

 

คะแนนรีวิว ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับ ลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

0จาก 5

จาก 0 รีวิว

5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0

รีวิวสินค้า

หากคุณมีข้อสงสัย ติดต่อผู้เชี่ยวชาญได้ที่นี่

จัดส่งทั่วประเทศ ส่งฟรี
เมื่อช้อปครบ 199 บาท

เก็บเงินปลายทาง
มั่นใจ ได้ของชัวร์

© 2021 3M. All Rights Reserved.