0 2106 8259

การทดสอบความกระชับของหน้ากาก
Respirator Fit Test

T201700010

550.00

กรุณาเลือกวันที่เข้าร่วมหลักสูตร

วัน เวลา จำนวนที่ว่าง จำนวนที่ซื้อ
31 มกราคม 2563
FIT20200131
10.00 - 15.00 น. 0 เต็ม
มกราคม 2563
FIT202001
08.30 - 16.30 น. 25
กุมภาพันธ์ 2563
FIT202002
08.30 - 16.30 น. 10
มีนาคม 2563
FIT202003
08.30 - 16.30 น. 30
เมษายน 2563
FIT202004
08.30 - 16.30 น. 30
พฤษภาคม 2563
FIT202005
08.30 - 16.30 น. 30
มิถุนายน 2563
FIT202006
08.30 - 16.30 น. 30
กรกฎาคม 2563
FIT202007
08.30 - 16.30 น. 30
สิงหาคม 2563
FIT202008
08.30 - 16.30 น. 30
กันยายน 2563
FIT202009
08.30 - 16.30 น. 30
ตุลาคม 2563
FIT202010
08.30 - 16.30 น. 30
พฤศจิกายน 2563
FIT202011
08.30 - 16.30 น. 30
ธันวาคม 2563
FIT202012
08.30 - 16.30 น. 30

Stock No: -

- จำนวนที่นั่งว่าง -

การทดสอบความกระชับของหน้ากาก
Respirator Fit Test

550.00.-

รายละเอียดสินค้า

การทดสอบความกระชับของหน้ากาก

การทดสอบความกระชับของหน้ากาก

 • การทดสอบเป็นการทดสอบเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับการรับรองจาก U.S. OSHA 1910.134 Appendix A
 • ผู้ถูกทดสอบต้องเตรียมหน้ากากรุ่นที่ใช้มาเอง
 • การทดสอบกระทำที่ 3เอ็ม สำนักงานพระรามเก้า

 การชำระค่าทดสอบ (ไม่สามารถวางบิล เพื่อชำระค่าทดสอบได้)
 *** ภาษีหัก ณ ที่จ่าย มีผลกับองค์กร/หน่วยงานเท่านั้น

ค่าใช้จ่ายในการทดสอบ   ต่อ 1 ท่าน            ภาษีมูลค่าเพิ่ม           รวม                            
514.02.- 35.98.- 550.-


โอนเงินเข้าบัญชี บริษัท เอคอมเมิร์ซ จำกัด กรุณาโอนเงินล่วงหน้าก่อนการเข้าอบรม 7 วัน ส่งหลักฐานการโอนเงิน ถึง Call Center
ทาง email: training@3mdelivery.com 

ธนาคารกสิกรไทย  สาขา  เอ็มควอเทียร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 059-8-16377-4

 


สำหรับท่านที่ต้องการแจ้งลงทะเบียนและชำระเงินเพื่อเข้ารับการอบรม
กรุณาติดต่อ  คุณวราภรณ์        โทร. 02 106 8259  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 10:00 - 19:00 น.
e-mail: training@3mdelivery.com 


 
ขั้นตอนการใช้ชุดทดสอบความกระชับของหน้ากาก
(QUALITATIVE FIT TEST, SACCHARIN)
 
การเตรียมอุปกรณ์
1.  ประกอบถุงคลุมศีรษะเข้ากับฐานรองพลาสติก ให้ขอบของถุงอยู่บริเวณร่องของฐาน
     ดึงเชือกและผูกให้แน่น
2.  รินสารละลายหมายเลข 1 ประมาณ 1 ช้อนชา ลงในอุปกรณ์กำเนิดละออง
    (NEBULIZER) หมายเลข 1 และรินสารละลายหมายเลข 2 ปริมาตรเท่ากันลงใน
    อุปกรณ์กำเนิดละออง หมายเลข 2  
3.  ทดลองบีบลูกยางหลาย ๆ ครั้ง จะมีละอองออกมาทางช่องด้านบน (เนื่องจากละอองมี
    ขนาดเล็กมาก จึงควรส่องกับไฟจะสังเกตละอองได้ง่ายขึ้น)
 
การทดสอบความสามารถในการรับรส
การทดสอบนี้กระทำเพื่อต้องการทราบว่า ผู้ถูกทดสอบสามารถรับรสหวาน
ของสารทดสอบได้หรือไม่ สารที่ใช้ทดสอบคือสารละลายหมายเลข 1 ซึ่งมีความ
เข้มข้นต่ำมาก ๆ ( มีความหวานน้อยมาก )  ก่อนการทดสอบประมาณ 15 นาที ผู้ถูกทดสอบไม่ควรรับประทานอาหาร  ดื่มเครื่องดื่มใดๆ  อมลูกอม  เคี้ยวหมากฝรั่ง เพราะจะทำให้ผลการทดสอบผิดพลาดได้  ขั้นตอนการทดสอบมีดังนี้

 1. สวมถุงคลุมศีรษะที่ประกอบเรียบร้อยแล้วให้กับผู้ถูกทดสอบ ผู้ถูกทดสอบยังไม่ต้องสวมใส่หน้ากาก
 2. ปรับตำแหน่งของถุงคลุมศีรษะโดยให้ช่องพลาสติกด้านหน้าอยู่ห่างจากใบหน้าของผู้ถูกทดสอบประมาณ 6 นิ้ว
 3. บอกให้ผู้ถูกทดสอบหายใจทางปาก
 4. ฉีดสารละลายหมายเลข 1 เข้าไปในถุงคลุมศีรษะ โดยฉีดผ่านช่องกลมบนแผ่นพลาสติกด้านหน้าของถุงคลุมศีรษะ ประมาณ 10 ครั้ง การฉีดสารละลายให้เกิดละอองอย่างเต็มที่ ทำได้โดยถืออุปกรณ์กำเนิดละอองในตำแหน่งตั้งตรง จากนั้นบีบลูกยางให้แฟบลงอย่างเต็มที่ และปล่อยให้ลูกยางคลายตัวจนกระทั่งมีรูปร่างเหมือนเดิม
 5. ถามผู้ถูกทดสอบว่าได้รับรสหวานหรือไม่ หากได้รับ แสดงว่าผู้ถูกทดสอบสามารถรับรสหวานที่ความเข้มข้นต่ำ ๆ ได้ จดบันทึกจำนวนครั้งของการบีบลูกยาง และทำการทดสอบความกระชับต่อไป
 6. หากผู้ถูกทดสอบยังไม่ได้รับรสหวาน ให้บีบลูกยางอีกประมาณ 10 ครั้ง หรือมากกว่าก็ได้ จากนั้นจดบันทึกจำนวนครั้ง
 7. หากผู้ถูกทดสอบยังไม่ได้รับรสหวาน หลังจากบีบลูกยางไปแล้ว 30ครั้ง ให้หยุดการทดสอบและเปลี่ยนไปใช้วิธีการทดสอบวิธีใหม่
 8. ถอดถุงคลุมศีรษะออก ปล่อยให้ผู้ถูกทดสอบหายใจตามปกติประมาณ 2-3 นาที หรือล้างปากด้วยน้ำสะอาด

 
การทดสอบความกระชับ

 1. ให้ผู้ถูกทดสอบสวมใส่หน้ากากและตรวจสอบความกระชับด้วยตนเอง (FIT CHECK) ตามวิธีการที่บอกไว้ในคู่มือการใช้หน้ากากนั้น
 2. สวมถุงคลุมศีรษะให้ผู้ถูกทดสอบ และให้ผู้ถูกทดสอบหายใจทางปาก
 3. ฉีดสารละลายหมายเลข 2 เข้าไปในถุงคลุมศีรษะตามจำนวนครั้งที่บันทึกไว้ในขั้นตอนแรก หรืออย่างน้อย 10 ครั้ง และฉีดซ้ำอีก 5 ครั้ง ทุก ๆ 30 วินาทีเพื่อรักษาระดับความเข้มข้นของสารละลายภายในถุงคลุมศีรษะให้คงที่ 
 4. หลังจากการฉีดสารละลายรอบแรกแล้ว (10 ครั้ง) ผู้ถูกทดสอบต้องแสดงกิริยาดังนี้ (ข้อละ 60 วินาที)

                        4.1       หายใจทางปากด้วยอัตราปกติ
                        4.2       หายใจลึก ๆ ด้วยอัตราปกติ
                        4.3       หันใบหน้าไปทางซ้ายและขวา โดยหันซ้าย 1 วินาที และหันขวา 1 วินาที
                        4.4       ก้มและเงยใบหน้า โดยก้มหน้า 1 วินาที และเงยหน้า 1 วินาที
                        4.5       พูดข้อความที่กำหนด (RAINBOW PASSAGE) ช้า ๆ และดัง ๆหรือนับเลข หรือพูด ร้องเพลงที่ผู้ถูกทดสอบชอบ
 

                        Rainbow Passage
                        When the sunlight strikes raindrops in the air, they act like a prism
                        and form a rainbow. The rainbow is a division of white light into
                        many beautiful colors. These take the shape of a long round arch,
                        with its path high above, and its two ends apparently beyond the
                        horizon. There is, according to legend, a boiling pot of gold at one
                        end. People look, but no one ever finds it. When a man looks for
                        something beyond his reach, his friends say he is looking for the
                        pot of gold at the end of the rainbow.


                        4.6       หายใจทางปาก ด้วยอัตราปกติ
 
     5. ขณะทำการทดสอบ หากผู้ถูกทดสอบได้รับรสหวาน ให้หยุดทดสอบทันที การได้รับ
    รสหวานนี้แสดงว่าผู้ถูกทดสอบสวมใส่หน้ากากไม่กระชับดีพอ ผู้ถูกทดสอบควรหยุด
    พักประมาณ 15 นาที แล้วจึงทดสอบใหม่ โดยเริ่มจากขั้นตอนการทดสอบความ 
    สามารถในการรับรสก่อน
    6. หลังจากพักแล้ว ทดสอบซ้ำอีกครั้ง หากผู้ถูกทดสอบยังได้รับรสหวาน อาจพิจารณา
    เปลี่ยนหน้ากากให้มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง หรืออาจเปลี่ยนหน้ากากรุ่นใหม่ก็ได้
    7.  หากผู้ถูกทดสอบไม่ได้รับรสหวานเลย ขณะทำการทดสอบ แสดงว่าผู้ถูกทดสอบสวม
    ใส่หน้ากากอย่างกระชับดี และหน้ากากนั้นมีขนาดเหมาะสมกับใบหน้าของผู้ถูกทดสอบ
    แล้ว
 
ข้อปฏิบัติหลังการทดสอบ
 1. ล้างอุปกรณ์กำเนิดละอองด้วยน้ำ หรือน้ำสบู่ทันทีหลังการใช้ เพื่อป้องกันสารละลายตกผลึก
 2. เช็ดด้านในของถุงคลุมศีรษะด้วยผ้าชุบน้ำหมาด ๆ เพื่อขจัดคราบของสารละลายที่ติดอยู่ด้านใน
 
หมายเหตุ
 1. สารละลายที่ใช้คือ SACCHARIN
 2. การสวมใส่หน้ากากอย่างกระชับหมายถึงการใส่หน้ากากโดยให้ขอบด้านในของหน้ากากสัมผัสกับผิวหน้าอย่างแนบสนิท อากาศไม่สามารถรั่วไหลเข้าในบริเวณหายใจผ่านทางขอบหน้ากากได้  การสวมใส่อย่างกระชับไม่จำเป็นต้องดึงสายรัดแน่นจนเกินไป  เพราะอาจทำให้เกิดรอยและเจ็บใบหน้าได้
 3. ต้องการคำแนะนำหรือบริการทดสอบความกระชับ  กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด แผนกผลิตภัณฑ์อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมโทรศัพท์ 02-2608577      

คะแนนรีวิว การทดสอบความกระชับของหน้ากาก

0จาก 5

จาก 0 รีวิว

5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0

รีวิวสินค้า

หากคุณมีข้อสงสัย ติดต่อผู้เชี่ยวชาญได้ที่นี่

จัดส่งทั่วประเทศ ส่งฟรี
เมื่อช้อปครบ 199 บาท

เก็บเงินปลายทาง
มั่นใจ ได้ของชัวร์

© 2020 3M. All Rights Reserved.