0 2106 8259

"ความปลอดภัยทั่วไปสำหรับผู้รับเหมา AIS General Safety Training for Subcontractor AIS-G(โทรจองผ่านแอดมินเท่านั้น)"
General Safety Training for Subcontractor AIS-G

AISG20

1,445.00

กรุณาเลือกวันที่เข้าร่วมหลักสูตร

วัน เวลา จำนวนที่ว่าง จำนวนที่ซื้อ

Stock No: -

- จำนวนที่นั่งว่าง -

"ความปลอดภัยทั่วไปสำหรับผู้รับเหมา AIS General Safety Training for Subcontractor AIS-G(โทรจองผ่านแอดมินเท่านั้น)"
General Safety Training for Subcontractor AIS-G

1,445.00.-

รายละเอียดสินค้า

"ความปลอดภัยทั่วไปสำหรับผู้รับเหมา AIS General Safety Training for Subcontractor AIS-G(โทรจองผ่านแอดมินเท่านั้น)"

รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร:                                          ความปลอดภัยทั่วไปสำหรับผู้รับเหมา AIS

General Safety Training for Subcontractor AIS (AIS-G)

ระยะเวลาการฝึกอบรม:                         1 วัน (การฝึกอบรม ภาคทฤษฎี: บรรยาย / กรณีศึกษา / ฝึกปฏิบัติ วิธีการ)

เวลาการฝึกอบรม:                                  08:00 – 16:30

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม:                ขั้นต่ำ 20 ท่าน / ไม่เกิน 60 ท่าน

อัตราส่วนวิทยากรต่อผู้เข้าอบรม:         (ภาคทฤษฎี 1 ต่อ 60)

ใบประกาศนียบัตร:                                ออกโดย 3M Safety Training Center Thailand

สถานที่ฝึกอบรม:                                   1. ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัย 3เอ็ม ประเทศไทย - พื้นที่ กรุงเทพมหานครฯ

 1. สำนักปฏิบัติการภูมิภาค ภาคกลาง จ.นครปฐม
 2. สำนักปฏิบัติการภูมิภาค ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี
 3. สำนักปฏิบัติการภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา
 4. สำนักปฏิบัติการภูมิภาค ภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี
 5. สำนักปฏิบัติการภูมิภาค ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่

คำอธิบาย:

จากพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน  พ.ศ. 2554 กำหนดให้ หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย ต้องดำเนินการป้องกันและวางแผนเกี่ยวกับการ บริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยให้ความรู้ อบรมส่งเสริมทัศนคติ หรือ จิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน รวมถึงการดำเนินการต่างๆ ตามกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้อง  เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและโรคที่เกิดจากการทำงาน

ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จึงได้ ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2561 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

 1. บริษัทฯ จะดำเนินการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มาจัดเป็นมาตรฐานในการทำงาน
 2. บริษัทฯ ถือเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานทุกคนในการป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น จากอุบัติเหตุการบาดเจ็บ/เจ็บป่วยจากการทำงาน
 3. พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันอย่างเข้มงวดตามที่บริษัทกำหนด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ชุมชน สังคม และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 4. พนักงานทุกคนจะต้องตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจในการควบคุม ป้องกันและลดความเสี่ยง จากการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัย การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ในด้านความปลอดภัยอาชีวนามัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพที่ดีในการทำงานของพนักงานทุกคน
 5. พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอความเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการปฏิบัติให้มีความปลอดภัยในการทำงาน มีสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงาน
 6. ส่งเสริม สนับสนุน ให้พนักงานทุกระดับและผู้เกี่ยวข้องได้รับคำปรึกษา แนะนำ ให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างเพียงพอ มีความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 

ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องตามโยบาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ข้างต้น บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จึงกำหนดให้ ผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วงทุกท่านต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยทั่วไปสำหรับผู้รับเหมา AIS (AIS-G) ก่อนเข้าเขตพื้นที่บริษัท ทั้งนี้เพื่อให้ ผู้รับเหมา และ ผู้รับเหมาช่วง รับทราบและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 2. เพื่อป้องกันผลกระทบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบกับผู้รับเหมา หรือผู้รับ เหมาช่วงทุกช่วง
 3. เพื่อให้ผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วงทุกช่วง รับทราบกฎระเบียบความปลอดภัยของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทในสายธุรกิจเอไอเอส และใช้เป็นมาตรฐานในการเข้าปฏิบัติงาน

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย:

พนักงานผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วง ของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และ บริษัทใน สายธุรกิจเอไอเอส

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม:

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อห้ามที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเครื่องดื่มมึนเมา

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องแต่งกายสุภาพ ไม่สวมใส่กางเกงขาสั้นและรองเท้าแตะ เมื่อเข้ารับการฝึกอบรม

เอกสารประกอบก่อนเข้ารับการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม:

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง
 • หนังสือรับรองพนักงานฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร

ความปลอดภัยทั่วไปสำหรับผู้รับเหมา AIS

General Safety Training for Subcontractor AIS (AIS-G)

Course code: (AIS-G)

จัดโดย : 3M Safety Training Center Thailand

วิทยากร :  นาย ปราโมทย์ โอภาสมงคลชัย

นาย สุภกิณห์ แสงชนินทร์

นาย อนุชา  ภวายน

 

กำหนดการ

เวลา

กำหนดการ

08.00 – 08.30 น.

ลงทะเบียน

08.30 – 08.50 น.

การทดสอบก่อนเรียน (Pre Test)

08.50 – 09.00 น.

กล่าวต้อนรับ - ชี้แจงการฝึกอบรมและแนะนำกฎระเบียบด้านความปลอดภัย

09.00 – 10.30 น.

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมและแชร์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

หัวข้อ “นโยบายอาซีวอนามัยและความปลอดภัย”

หัวข้อ “บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ”

หัวข้อ “กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน”

10.30 – 10.45 น.

Take a break

10.45 – 12.00 น.

หัวข้อ “กฎระเบียบทั่วไป”

หัวข้อ “คู่มือความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับเหมา AIS”

12.00 – 13.00 น.

Lunch

13.00 – 14.30 น.

หัวข้อ “การขออนุญาตทำงาน”

หัวข้อ “การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis)”

14.30 – 14.45 น.

Take a break

14.45 – 15.45 น.

หัวข้อ “การสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ”

หัวข้อ “บทลงโทษ”

หัวข้อ “Third-Party Code of Conduct”

15.45 – 16.15 น.

การทดสอบหลังเรียน (Post Test)  และ ประเมินผลการฝึกอบรม (Course Evaluation)

16.15 – 16.30 น.

ถาม – ตอบ

 

คะแนนรีวิว "ความปลอดภัยทั่วไปสำหรับผู้รับเหมา AIS General Safety Training for Subcontractor AIS-G(โทรจองผ่านแอดมินเท่านั้น)"

0จาก 5

จาก 0 รีวิว

5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0

รีวิวสินค้า

หากคุณมีข้อสงสัย ติดต่อผู้เชี่ยวชาญได้ที่นี่

จัดส่งทั่วประเทศ ส่งฟรี
เมื่อช้อปครบ 250 บาท

เก็บเงินปลายทาง
มั่นใจ ได้ของชัวร์

© 2024 3M. All Rights Reserved.