0 2106 8259

ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณและผู้ยึดเกาะวัสดุแก่ผู้บังคับปั้นจั่น
3M Safety Training

COPT-SSR

4,815.00

กรุณาเลือกวันที่เข้าร่วมหลักสูตร

วัน เวลา จำนวนที่ว่าง จำนวนที่ซื้อ

Stock No: -

- จำนวนที่นั่งว่าง -

ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณและผู้ยึดเกาะวัสดุแก่ผู้บังคับปั้นจั่น
3M Safety Training

4,815.00.-

รายละเอียดสินค้า

ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณและผู้ยึดเกาะวัสดุแก่ผู้บังคับปั้นจั่น

รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร:                                          ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณและผู้ยึดเกาะวัสดุแก่ผู้บังคับปั้นจั่น

ระยะเวลาการฝึกอบรม:                         2 วัน (การฝึกอบรม: ภาคทฤษฎี 9 ชั่วโมง และ ภาคปฏิบัติ 6 ชั่วโมง)

เวลาการฝึกอบรม:                                  08:00 – 17:00

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม:                ขั้นต่ำ 10 ท่าน / ไม่เกิน 20 ท่าน

อัตราส่วนวิทยากรต่อผู้เข้าอบรม:         (ภาคทฤษฎี 1 ต่อ 60 และ ภาคปฏิบัติ 1 ต่อ 20)

ค่าอบรมต่อท่าน:                                    4,5000 บาท / ท่าน 

ใบประกาศนียบัตร:                                ออกโดย 3M Safety Training Center Thailand

สถานที่ฝึกอบรม:                                   ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัย 3เอ็ม ประเทศไทย หรือ พื้นที่ประกอบการผู้เข้าอบรม        

คำอธิบาย:

โดยที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่          ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และต้องจัดให้มีการอบรม

หรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

วัตถุประสงค์:

 • เพื่อให้ทราบข้อกำหนด และข้อปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่น
 • เพื่อให้ทราบถึงลักษณะชนิด มาตรฐานสัญลักษณ์ความปลอดภัย
 • เพื่อให้ทราบถึงลักษณะชนิดและประเภทของปั้นจั่นที่ใช้สำหรับงานก่อสร้างและงานในโรงงานอุตสาหกรรม
 • เพื่อให้ทราบถึงลักษณะชนิดเกี่ยวกับเชือก ลวดสลิง โซ่ อุปกรณ์ยก และ การเลือกใช้ การตรวจสอบอุปกรณ์ยก
 • เพื่อให้ทราบบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
 • เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุและกรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของปั้นจั่น
 • เพื่อให้ทราบถึง วิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนย้าย และ การประเมินน้ำหนักสิ่งของ
 • เพื่อให้ทราบถึง การใช้สัญญาณมือ ให้ถูกต้องตาม ชนิดของปั้นจั่น

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย:

ผู้ควบคุมการใช้ปั่นจั่น ผู้ให้สัญญาณและผู้ยึดเกาะวัสดุ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานปั้นจั่น ในงานก่อสร้างและงานในโรงงานอุตสาหกรรม

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม:

 • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้
 • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อห้ามที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเครื่องดื่มมึนเมา
 • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องแต่งกายสุภาพ ไม่สวมใส่กางเกงขาสั้นและรองเท้าแตะ เมื่อเข้ารับการฝึกอบรม

เอกสารประกอบก่อนเข้ารับการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม:

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง
 • ผลตรวจสุขภาพ

 

กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร:

ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณและผู้ยึดเกาะวัสดุแก่ผู้บังคับปั้นจั่น

Course Code:

COPT-SSR

จัดทำโดย :

3M Safety Training Center Thailand

 

กำหนดการฝึกอบรบ วันที่ #1

เวลา

กำหนดการ

08:00 – 08:30 น.

-     ลงทะเบียน

-     การทดสอบก่อนเรียน (Pre Test)

-     แนะนำกฎระเบียบด้านความปลอดภัย

08:30 – 10:15 น.

-    กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552

-    มาตรฐานสัญลักษณ์ความปลอดภัย

-    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปั้นจั่น และชนิดของปั้นจั่น

10:15 – 10:30 น.

Take a break

10:30 – 12:00 น.

-    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปั้นจั่น และชนิดของปั้นจั่น

-    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชือก ลวดสลิง โซ่ และอุปกรณ์ยก

12:00 – 13:00 น.

Lunch

13:00 – 14:30 น.

-    บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น

-    ความปลอดภัยในการทำงาน สาเหตุและกรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของปั้นจั่น

14:30 – 14:45 น.

Take a break

14:45 – 17:00 น.

-    การใช้สัญญาณมือ

-    การเลือกใช้ และการตรวจสอบอุปกรณ์ยก

 

กำหนดการฝึกอบรบ วันที่ #2

เวลา

กำหนดการ

08:30 – 09:30 น.

-    การเลือกใช้ และการตรวจสอบอุปกรณ์ยก (ต่อ)

-     วิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนย้าย การประเมินน้ำหนักสิ่งของ

09:30 – 16:00 น.

-    การให้สัญญาณกับผู้บังคับปั้นจั่น ในการยกวัสดุ เพื่อ เคลื่อนย้าย อย่างปลอดภัย

-    การผูก มัด การยึดเกาะวัสดุจริง อย่างถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัย

-    การวางแผนงานยกอย่างปลอดภัย

-    การพิจารณาน้ำหนักที่จะทำการยก วิเคราะห์วัสดุสิ่งของและเลือกใช้อุปกรณ์ช่วยยก

10:30 – 10:45 น.

14:30 – 14:45 น.

Take a break

12.00 – 13.00 น.

Lunch

16:00 – 17:00 น.

-    การทดสอบหลังเรียน (Post Test)  และ ประเมินผลการฝึกอบรม (Course Evaluation)

 

คะแนนรีวิว ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณและผู้ยึดเกาะวัสดุแก่ผู้บังคับปั้นจั่น

0จาก 5

จาก 0 รีวิว

5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0

รีวิวสินค้า

หากคุณมีข้อสงสัย ติดต่อผู้เชี่ยวชาญได้ที่นี่

จัดส่งทั่วประเทศ ส่งฟรี
เมื่อช้อปครบ 250 บาท

เก็บเงินปลายทาง
มั่นใจ ได้ของชัวร์

© 2021 3M. All Rights Reserved.